Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου: